Warto zobaczyć:

Dąb Bolko
Poleski Park Narodowy
Poleski Park Krajobrazowy
Sobiborski Park Krajobrazowy
Cerkiew we Włodawie
Czworobok we Włodawie
Kościół we Włodawie
Muzeum Pojezierza
Łęczyńsko-Włodawskiego
Sobibór
Kościół w Orchówku
Cerkiew w Uhrusku
Cerkiew w Sosnowicy
Cerkiew w Horostycie
Ołtarz Główny w Hańsku
Cerkiew w Hannie
Skansen w Holi
Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu.*
 

Poleski Park Narodowy

Park utworzono 1 maja 1990 r. na podstawie rozporządzenia RM z dnia 1 O kwietnia 1990 r. Aktualna powierzchnia Parku wynosi Gniazdo żurawia z młodym9647,73 ha. Park ten, to polska miniatura tundry i lasotundry, obszar o europejskim znaczeniu i nie zmienionym krajobrazie, z dużymi naturalnymi zbiorowiskami roślin torfowiskowych. Szczególne bogactwo florystyczne cechuje rośliny naczyniowe - występuje tutaj ponad 900 gatunków roślin, z czego 170 należy do gatunków rzadkich, 43 gatunki objęte są ochrona ścisłą, a 15 ochrona częściową. Nagromadzenie północnych gatunków roślin nie jest w tej skali nigdzie w Polsce spotykane, a jednoczesna obecność wielu roślin strefy atlantyckiej stwarza jedyną w swoim rodzaju osobliwość na skalę europejską. Z rzadkich roślin Orzeł Bielikpółnocnych wymienić należy: brzozę niską, wierzbę lapońską i borówkolistną, z roślin atlantyckich: trzy gatunki rosiczek, aidrowandę pęcherzykowatą i bagnicę torfowe. Równie bogaty jest świat zwierząt. Występuje tutaj ponad 30 gatunków ryb, wiele gatunków płazów i gadów, przy czym osobliwością tego regionu jest żółw błotny. Najlepiej zbadana i bardzo bogata jest awifauna. Na terenie Parku gnieździ się około 140 gatunków ptaków, wśród nich kilka silnie zagrożonych wyginięciem. Występują tu m.in. cyranka, podgorzałka, błolniak łąkowy, orlik krzykliwy, bielik, kulik wielki, brodziec kwawodzioby i samotny, żuraw, bocian czarny, sowa błotna, wodniczka, podróżniczek, remiz, dziwonia.

Strona parku - www.ppn.hosting.pl

 


*/- "Polesie Lubeskie", Opracowanie tekstu : wstęp i przyroda w oparciu o materiały przygotowane przez ZChPK w Chełmie - Marek Sołtys, kultura i architektura - pod red. Marka Bema, informacja turystyczna pod red. Zygmunta Klimczuka
Autorzy fotografii: Olgierd Bielak, Marek Brzozowiec, Zygmunt Klimczuk, Marian Łubkowski, Marek Nasiadka, Andrzej Różycki, Stanisław Turski
Opracowanie graficzne i projekt :Brokat Mat-Paulina Tramecourt, Marek Brzozowiec
Wydawca Brokat Mat , Warszawa 1999